0485 54 84 45

 info@verhaert-bvba.be

Disclaimer


Verhaert bvba

Joren Verhaert & Wilfried Michiels

Schepelstraat 16
2180 Ekeren

GSM: 0485 54 84 45

info@verhaert-bvba.be
www.verhaert-bvba.be

BTW BE0631.801.778

KBC Bank IBAN: BE08 7350 4038 3613
BIC: KREDBEBB


Foto's van Hansgrohe NV/SA

ALGEMENE VOORWAARDEN
Cookies
1. www.verhaert-bvba.be maakt gebruik van cookies om de website continu te verbeteren om u te voorzien van de beste content. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u onderaan de pagina bij Disclainer.

Toepassing
2. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd opdrachtgever. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij ondertekening door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst.

Studies, offertes en overeenkomsten
3. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 30 kalenderdagen geldig, tenzij anders luidend schriftelijk beding. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

4. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever mogen zij niet misbruikt worden noch door de opdrachtgever noch door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

5. Afmetingen van de radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw wind- en waterdicht is.

5.1 Veiligheidscoördinator
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

5.2 Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie moet tijdig voor de aanvang overhandigd worden door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau) aan de aannemer zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

6. De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens tijdig zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

Uitvoering van de werken
7. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de opdrachtgever hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

10. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de opdrachtgever.

11. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

12. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de opdrachtgever.

13. De werf dient door de opdrachtgever normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

14. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
15. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheid te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed kan er door de opdrachtgever geen schadevergoeding geëist worden.

16. Conform art. 1152 BW wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma in het gedrang wordt gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

17. De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen.  Zowel l ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van  personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal onze firma ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens transport of de afbraak/verplaatsing ervan.

 18. Tenzij anders luidens schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat wanneer er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

19. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

20. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

21. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

22. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

23. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

24. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:
- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
- de schade veroorzaakt door overmacht;
- de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform
- de technische voorschriften van de leverancier is;
- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
- een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
- vorst- of vochtschade;

25. Indien het product niet door onze firma werd geïnstalleerd of indien de waarborgtermijn ervan verlopen is, zal de aanvaarding van de aanvraag om technische bijstand afhankelijk zijn van een voorafgaandelijk technisch onderzoek van het product van onze firma, op kosten van de opdrachtgever.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
26. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

27. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 25.

28. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde bedrag.

29. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Betaling
30. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

31. De betaling dient onmiddellijk te gebeuren via bancontact of cash, tenzij anders luidend schriftelijk beding, In dit laatste geval dient de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

32. De aannemer behoudt zich het recht voor een door hem te bepalen voorschot op de te uitvoeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden.

33. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid
34. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

35. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

E-Mail
36. www.verhaert-bvba.be garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt Verhaert-bvba geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan. Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.

Verhaert bvba

Bij Verhaert bvba kunt u terecht voor installaties, depannages en onderhoud van alle verwarmings- en sanitaire installaties.

Disclaimer

Sociale Media

 Facebook

Contact

 • Telefoon:
  0485 54 84 45

 • Email:
  info@verhaert-bvba.be

 • Adres:
  Schepelstraat 16
  2180 Ekeren